HRZZ IP-2014-09-9515

Edukacijsko-rehabilitacijski

fakultet Sveučilišta u Zagrebu

[ Specifična obilježja

obitelji u riziku: doprinos planiranju

kompleksnih intervencija ]

Prof. Dendy William Platt sa Sveučilišta u Bristolu, Velika Britanija gostovao u Zagrebu, 1.-8.11.2017.

Tijekom tri radna dana raspravljali smo o našem projektu, analizi podataka, ali i konceptualizaciji i teorijskoj podlozi spremnosti na promjenu, spremnosti na tretman i intervenciju, trans-teorijskoj podlozi modela, C-Change pristupu za procjenu kapaciteta roditelja za promjenu koji je profesor Platt i razvio.

U sklopu projekta FamResPlan (Specifična obilježja obitelji u riziku: doprinos planiranju kompleksnih intervencija), profesor je održao i radionicu Procjena roditeljskog kapaciteta za promjenu (eng. C – Change approach, Assessing Parental Capacity to Change) 6.studenog, 2017. u trajanju od 9:30 do 14:30 sati na Edukacijsko-rehabiltacijskom fakultetu u Zagrebu.

Radionica je obuhvaćala:

  • Procjenu kapaciteta za promjenu – kontekst, racionala, potencijalni dobitci procjene
  • Predstavljanje važnosti vremenskih okvira u brizi da potrebe djeteta
  • Razumijevanje barijera i facilitatora promjene
  • Korištenje Skale postignuća ciljeva u postizanju promjena
  • Donošenje zaključaka na temelju procijenjenog kapaciteta za promjenom.

Dio materijala s radionice dostupan je na klikom na ovu poveznicu.