HRZZ IP-2014-09-9515

Edukacijsko-rehabilitacijski

fakultet Sveučilišta u Zagrebu

[ Specifična obilježja

obitelji u riziku: doprinos planiranju

kompleksnih intervencija ]

Istraživački tim

Voditeljica

Prof.dr.sc. Antonija Žižak, Sveučilište u Zagrebu,
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Suradnici s ERF-a

Vanjski suradnici

 • Prof.dr.sc. Nivex Koller-Trbović
 • Izv. prof. dr. sc. Martina Ferić
 • Izv. prof. dr. sc. Valentina Kranželić
 • Izv. prof. dr. sc. Anita Jandrić Nišević
 • Izv. prof. dr.sc. Ivana Jeđud Borić
 • Doc. dr. sc. Martina Lotar Rihtarić
 • Dod. dr. sc. Dora Dodig
 • Dod. dr. sc. Gabrijela Ratkajec Gašević
 • Doc. dr. sc. Ivana Maurović
 • Doc. dr. sc. Anja Mirosavljević
 • Doc. dr. sc. Miranda Novak

Doc.dr.sc. Oliver Kozumplik, Klinika za psihijatriju Vrapče

Izv.prof.dr.sc. Zoran Zoričić, Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice

Doc.dr.sc. Ivana Sekol, Učiteljski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Snježana Maloić, Ministarstvo pravosuđa RH

Ljubica Paradžik, Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež

 

Suradnica - doktorska studentica - Helena Križan