HRZZ IP-2014-09-9515

Edukacijsko-rehabilitacijski

fakultet Sveučilišta u Zagrebu

[ Specifična obilježja

obitelji u riziku: doprinos planiranju

kompleksnih intervencija ]

Radionica Using visual elicitation research methods: An introduction to the use of images and artefacts in elicitation-based research

održana je 1.10.2016. na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu, a vodila ju je profesorica Linda Liebenberg (konzultantica na projektu). Radionica se bavila korištenjem vizualnih metoda u planiranju i provedbi kvalitativnih istraživanja. Na radionici su sudjelovale članice istraživačkog tima izv.prof.dr.sc. Martina Ferić, dr.sc. Anja Mirosavljević, dr.sc. Ivana Maurović i Helena Križan.  ...

Edukacija „Kombinirani pristup u istraživanju obitelji“

za članove istraživačkog tima održana je od 27.9.2016. u Zagrebu. Konzultantica projekta profesorica Linda Liebenberg, vodeća svjetska znanstvenica u području istraživanja otpornosti, educirala nas je o mogućim nacrtima kod kombiniranog istraživačkog pristupa s posebnim fokusom na planiranje nacrta u istraživanju FamResPlan....

Provedeno pilot istraživanje u sklopu projekta “FamResPlan”

Provedeno je pilot istraživanje u kojem je sudjelovalo 115 mladih i 110 odrasle osobe (roditelji, djedovi, bake) korisnika intervencija centara za socijalnu skrb u Rijeci, Osijeku, Puli i Čakovcu. Uz to, pilotiran je i obiteljski intervju s tri obitelji u Zagrebu i okolici. Ciljevi kvantitativnog dijela predistraživanja su: 1. Provjera instrumenata FRAS, FACES IV, Skala ...

Sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji European Scientific Association on Residential & Family Care for Children and Adolescents na Sveučilištu u Oviedu u Španjolskoj

Članica projektnog tima, doc.dr.sc. Ivana Jeđud Borić u razdoblju od 13. do 17.rujna 2016. sudjelovala je na XIV. EUSARF (European Scientific Association on Residential & Family Care for Children and Adolescents) međunarodnoj konferenciji, na Sveučilištu u Oviedu u Španjolskoj. Konferencija je značajna budući da okuplja znanstvenike koji se bave istraživanjima s populacijama u riziku- od ...

Tematski broj časopisa “Kriminologija i socijalna integracija” posvećen projektu

Tematski broj časopisa Kriminologija i socijalna integracija u cijelosti dostupan na poveznici čini sedam članaka posvećenih temama vezanim uz istraživanja s obiteljima u riziku. Jedan dio tema odnosi se na specifična, rjeđe istraživana obilježja obitelji, a drugi na specifičnosti istraživanja s obiteljima i etička pitanja vezana uz ta istraživanja. Zajednički nazivnik i svrha svih tema ...